MENU

Vedtægter for Down Aarhus

Vedtægter for Down Aarhus

§ 1 Foreningens navn:

DownAarhus.

§ 2 Foreningens formål:

Foreningen varetager personer med Downs Syndrom og deres familiers interesser.

Foreningen har til formal at styrke, udvikle og inspirere til alle former for aktiviteter i forhold til det at være forældre til et barn med DS, samt at arbejde for de samme formål som Landsforeningen Downs Syndrom.

 

§ 3 Foreningens medlemmer:

 1. Som foreningens medlemmer kan optages familier og enkeltpersoner, der går ind for foreningens formål. Medlemmer skal bo i Århus og omegn.
 2. Medlemmer betaler til foreningen et kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen på dens ordinære møder.
 3. Såfremt et medlem ikke indbetaler kontingent til et af bestyrelsen fastsat tidspunkt, betragtes pågældende som udmeldt. Medlemmer, der ikke har indbetalt kontingent, har ikke stemmeret på foreningens generalforsamlinger.
 4. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens formand med mindst en måneds varsel til udgangen af et kalenderår.

§ 4 Generalforsamling:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes årligt i 1. kvartal. Indkaldelse skal ske ved brev til medlemmerne senest 3 uger før.

På den ordinære generalforsamling skal behandles følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning.
 • Regnskab omdeles og forelægges til godkendelse.
 • Behandling af indkomne forslag (herunder fastsættelse af kontingent).
 • Valg:
  1. I ”lige” år vælges bestyrelsens formand.
  2. Valg af bestyrelsens øvrige medlemmer, hvoraf halvdelen afgår skiftevis hvert år. Medlemmer vælges for en periode af 2 år.
  3. Valg af suppleanter.
  4. Valg af revisor.

Dirigenten afgør alle spørgsmål om mødets ledelse og de på disse foretagne afstemninger. Dirigenten afgør herunder, hvorledes stemmeafgivningen skal finde sted, idet der dog altid skal ske skriftlig afstemning, hvis blot 5 personer fremsætter ønsker herom.

Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Forslag der ønskes behandlet i forhold til dagsordenens punkt 4, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, og skal da indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt rejser begrundet krav herom over for bestyrelsen.

Indkaldelsen skal da ske ved brev til medlemmerne, og den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 40 dage efter det pågældende brevs udsendelse.

Referat af generalforsamlingen udsendes til medlemmerne senest 2 måneder efter afholdelsen. Sammen med referatet sendes oplysninger om valg af bestyrelsen og dennes konstitution.

 

 

§ 5 Bestyrelse og særlige udvalg:

 

 • Foreningen ledes af den af generalforsamlingen valgte bestyrelse bestående af formanden og mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

 

Foreningen tegnes af formanden eller af næstformanden. Ved disposition over fast ejendom og andre dispositioner, der medfører økonomisk ansvar, tegnes foreningen dog af formanden eller næstformanden hver for sig i forbindelse med 2 medlemmer af bestyrelsen.

 

Udover formanden, der er valgt af generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

 

I tilfælde af vakance kan bestyrelsen supplere sig selv for det forløbne år.

 

 • Dersom der ved afstemning i bestyrelsen opstår stemmelighed, er formandens – i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, for hvilke alene den foreningen tilhørende kapital hæfter.

 

 • Foreningen kan til varetagelse af specielle opgaver nedsætte særlige udvalg. Udvalg kan nedsættes på initiativ af foreningens bestyrelse eller af foreningens medlemmer.

Udvalg nedsat på initiativ af en kreds af medlemmer skal godkendes af foreningens bestyrelse.

Sådanne udvalg skal bestå af et efter forholdende passende antal medlemmer, som selv vælger sin formand.

 

§ 6 Regnskab:

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret 1. januar – 31. december.

 

§ 7 Referat af møder:

Det påhviler bestyrelsens sekretær at optage referat af generalformsalingen og bestyrelsesmøder.

Referat af generalforsamlingen underskrives af formanden og generalforsamlingens dirigent.

§ 8 Ændring af vedtægter:

Forandringer i foreningens vedtægter kan vedtages på enhver generalforsamling, når 2/3 af samtlige tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

§ 9 Foreningens opløsning:

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes, såfremt den er anført som et særskilt punkt på dagsordenen, og når ¾ af samtlige tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Til den sidste generalforsamling indkaldes tillige ved brev til medlemmerne, og den sidste generalforsamling skal afholdes inden 40 dage efter det pågældende brevs udsendelse.

Ved opløsning af foreningen tilfalder dens midler Landsforeningen Down Syndrom.

§ 10 Ikrafttræden:

 

Nærværende vedtægter er vedtaget på den ordinære generalformsaling den 16. august 2008.

 

Vedtægterne træder i kraft med øjeblikkelig virkning.